Skip to main content

Table 1 The distribution of LF and filarial species in China*

From: The history of the elimination of lymphatic filariasis in China

Province/autonomous region/municipality No. of endemic counties/cities Species
   W. bancrofti B. malayi Mixed infection
Shandong 74 74   
Henan 71 42 1 28
Hubei 69 10 47 12
Anhui 82 28 14 40
Jiangsu 71 64 0 7
Shanghai 10 5 2 3
Zhejiang 67 3 40 24
Jiangxi 75 9 33 33
Fujian 68 16 24 28
Guangdong 62 61 1  
Hainan 18 18   
Hunan 55 39 10 6
Guangxi 68 60 6 2
Guizhou 47 21 25 1
Sichuan 14   14  
Chongqing 13 13   
Total 864 463 217 184
  1. *Taiwan is not included in this table.