Skip to main content
Fig. 1 | Infectious Diseases of Poverty

Fig. 1

From: Multi-locus variable-number tandem repeat analysis of Chinese Brucella strains isolated from 1953 to 2013

Fig. 1

Cluster analysis by MLVA11 genotyping of the 600 Brucella strains from 1953 – 2013 in China. The cluster analysis was performed using the category coefficient and UPGMA (BioNumerics 5.1). B He:Hebei, B Hu:Hu Bei,C Si:Sichuan,D Guang:Guangdong,D Shan:Shandong, H An:Anhui,H Qing:Qinghai, H Shang:Shanghai, J Bei:Beijing, J Fu:Fujian, J Xin:Xinjiang,J Zhe:Zhejiang,L Ji:Jilin,LJ Hei:Heilongjiang, MG Inner:Inner Mongolia, N Hai:Hainan,N He:Henan, N He:Henan, N Hu:Hunan,N Liao:Liaoning, N Yun:Yunnan,S Gan:Gansu, Tianjin:J Tian, X Guang:Guangxi,X Jiang:Jiangxi, X Ning:Ningxia,X Shan:Shanxi

Back to article page