Skip to main content

Table 2 Annual reported cases, confirmed case, counties, incidence and fatality rate of leptospirosis in China, 2005–2015

From: Epidemiological shift and geographical heterogeneity in the burden of leptospirosis in China

  No. of cases reported (n = 7763) % confirmed case (n = 2403) No. of county reported (n = 782) Incidence per 100 000 people CFR (%)
Year
 2005 1465 8.2 307 0.11 3.29
 2006 717 31.7 265 0.05 2.66
 2007 958 27.9 299 0.07 3.86
 2008 929 26.8 278 0.07 2.04
 2009 659 24 222 0.05 1.82
 2010 718 31.9 239 0.05 1.53
 2011 423 42.1 182 0.03 1.17
 2012 491 37.4 180 0.04 1.02
 2013 436 54.3 165 0.03 1.16
 2014 556 57.7 173 0.04 1.07
 2015 411 56.7 163 0.03 0.24
Region A
 Guangdong 619 53.3 100 0.06 2.28
 Guangxi 543 40.1 92 0.10 1.16
 Hainan 47 10.6 15 0.05 0.00
Region B
 Jiangsu 37 54.1 25 0.00 1.30
 Zhejiang 138 42.8 28 0.02 1.31
 Anhui 310 8.4 31 0.05 1.03
 Fujian 502 47 62 0.12 0.74
 Jiangxi 421 5.5 52 0.09 1.62
 Henan 3 0 3 0.00 0.00
 Hubei 296 10.8 31 0.05 2.96
 Hunan 656 15.9 98 0.09 3.10
 Chongqing 200 10 33 0.06 0.49
 Sichuan 2352 6.3 97 0.26 1.10
 Guizhou 291 11.7 45 0.07 13.41
 Yunnan 1308 86.2 36 0.26 0.15
Region C
 Beijing 2 50 2 0.00 0.00
 Shandong 20 65 14 0.00 0.00
 Hebei 3 33.3 3 0.00 0.00
 Shanxi 3 33.3 3 0.00 0.00
 Inner Mongolia 1 100 1 0.00 0.00
 Liaoning 1 0 1 0.00 0.00
 Jilin 2 100 2 0.00 0.00
 Shaanxi 4 25 4 0.00 0.00
 Region D      
 Gansu 1 100 1 0.00 0.00
 Qinghai 1 0 1 0.00 0.00
 Xinjiang 2 0 2 0.00 0.00