Skip to main content

Table 1 The case distribution of schistosomiasis in China through 2017 [2]

From: SWOT analysis on snail control measures applied in the national schistosomiasis control programme in the People’s Republic of China

Provinces Cases of schistosomiasis japonica Cases of acute schistosomiasis Cases of advanced schistosomiasis
Shanghai 0 0 0
Jiangsu 2505 0 2504
Zhejiang 986 1 980
Anhui 6398 0 5631
Jiangxi 12 419 0 5000
Hubei 8434 0 8434
Hunan 4530 0 4530
Jiangxi 1 0 0
Sichuan 1689 0 1689
Yunnan 639 0 639
Total 37 601 1 29 407