Skip to main content

Table 2 Prevalence of human echinococcosis of epidemic counties in Sichuan Province

From: Prevalence and spatial distribution patterns of human echinococcosis at the township level in Sichuan Province, China

City/prefecture County Total number of townships Population in endemic areas Number of exam'd Total number of patients Total prevalence (%) CE AE
Number of patients Prevalence (%) Number of patients Prevalence (%)
Aba Prefecture Aba 21 84 299 75 150 109 0.145 83 0.110 26 0.035
Heishui 17 63 700 57 226 46 0.080 39 0.068 7 0.012
Hongyuan 11 47 186 45 751 90 0.197 83 0.181 7 0.015
Jinchuan 23 86 657 79 499 95 0.119 91 0.114 4 0.005
Jiuzhaigou 19 80 701 77 204 8 0.010 8 0.010 0 0.000
Li 13 50 235 45 405 17 0.037 17 0.037 0 0.000
Maerkang 14 55 459 50 378 160 0.318 160 0.318 0 0.000
Mao 21 111 578 106 125 5 0.005 5 0.005 0 0.000
Rangtang 12 44 525 39 564 207 0.523 3 0.008 204 0.516
Ruoergai 19 80 931 71 028 380 0.535 380 0.535 0 0.000
Songpan 26 70 087 65 888 2 0.003 2 0.003 0 0.000
Wenchuan 13 100 093 96 302 2 0.002 2 0.002 0 0.000
Xiaojin 21 82 243 76 227 30 0.039 25 0.033 5 0.007
Ganzi Prefecture Batang 19 52 232 48 108 52 0.108 52 0.108 0 0.000
Baiyu 17 59 118 55 382 685 1.237 423 0.764 264 0.477
Danba 15 54 842 53 538 25 0.047 24 0.045 1 0.002
Daofu 22 44 549 40 588 109 0.269 109 0.269 0 0.000
Daocheng 14 35 393 28 206 16 0.057 15 0.053 1 0.004
Derong 12 28 785 26 490 3 0.011 4 0.015 0 0.000
Dege 26 90 523 81 810 965 1.180 698 0.853 269 0.329
Ganzi 22 66 501 62 016 726 1.171 283 0.456 450 0.726
Jiulong 18 53 471 52 770 13 0.025 13 0.025 0 0.000
Kangding 21 117 695 112 059 68 0.061 42 0.037 27 0.024
Litang 24 72 344 68 346 265 0.388 265 0.388 0 0.000
Luhuo 16 39 890 39 768 108 0.272 103 0.259 5 0.013
Luding 12 87 961 85 978 18 0.021 13 0.015 5 0.006
Seda 17 56 777 51 403 1571 3.056 739 1.438 840 1.634
Shiqu 22 89 367 88 116 5738 6.512 1731 1.964 4061 4.609
Xiangcheng 12 29 839 26 936 9 0.033 9 0.033 0 0.000
Xinlong 19 51 970 46 209 166 0.359 147 0.318 19 0.041
Yajiang 17 42 034 38 577 30 0.078 30 0.078 0 0.000
Liangshan Prefecture Muli 29 138 555 121 198 12 0.010 12 0.010 0 0.000
Yuexi 41 378 425 349 851 7 0.002 7 0.002 0 0.000
Ya’an City Baoxing 9 51 725 43 940 2 0.005 1 0.002 1 0.002
Tianquan 15 158 835 135 099 4 0.003 3 0.002 1 0.001
Total 649 2 758 525 2 542 135 11 743 0.462 5621 0.221 6197 0.244
  1. AE alveolar echinococcosis, CE cystic echinococcosis